Hľadaj
 

Upozornenia pre zákazníkov

Výrobné číslo karosérie musí byť čitateľné, inak je auto nespôsobilé.

Informácie pre zákazníkov

042/444 0137
0911 208 228
stk@stknovadubnica.sk

Pracovná doba

Pondelok: 7.00 - 15.00
Utorok: 7.00 - 15.00
Streda: 7.00 - 16.30
Štvrtok: 7.00 - 15.00
Piatok: 7.00 - 15.00
Evidencia vozidiel bez ŠPZ

Povinné zaevidovanie vozidiel, ktoré doposiaľ nepodliehali evidencii

Podľa zákona číslo 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prevádzkovateľ vozidla nesmie v cestnej premávke prevádzkovať vozidlo, ktoré nie je prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, ak tejto povinnosti podlieha.

Novela zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách stanovuje, že všetky vozidlá kategórie L, M, N, O, T, C, R, Ps a Ls (vrátane všetkých motocyklov, traktorov, pracovných strojov samohybných, pásových traktorov, snežných skútrov a pod.), ktoré neboli prihlásené do evidencie vozidiel (nemali evidenčné číslo) a mali vydané technické osvedčenie vozidla, musia byť do 31.12.2012 prihlásené do evidencie vozidiel, inak ich nie je možné prevádzkovať v cestnej premávke po 1. januári 2013. [§ 112b ods. 2 zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov].


Odklad o 10 rokov (do konca roka 2022) platí pre vozidlá kategórie L1e (malé motocykle) a odklad o 4 roky (do konca roku 2016) platí pre vozidlá kategórie Ps (pracovné stroje samohybné) používané v poľnohospodárstve.


Prevádzkovateľ takéhoto vozidla si na príslušnom obvodnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie musí požiadať o vydanie osvedčenia o evidencii časti II.

Žiadosť o vydanie osvedčenia o evidencii II. musí obsahovať:

a) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to,


1. ak ide o fyzickú osobu:
 • meno a priezvisko,
 • dátum a miesto narodenia,
 • adresu trvalého pobytu a podpis,

2. ak ide o právnickú osobu:
 • názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo,
 • identifikačné číslo (IČO),
 • meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom,
 • podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,

b) identifikačné údaje o vozidle, a to,

1. značku vozidla,
2. obchodný názov vozidla,
3. typ vozidla (jeho variant alebo verziu variantu typu),
4. druh vozidla,
5. kategóriu vozidla,
6. obchodné meno výrobcu vozidla,
7. identifikačné číslo vozidla VIN.

Prílohou k žiadosti o vydanie osvedčenia o evidencii II. sú:
 • technické osvedčenie vozidla,
 • odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako 15 dní,
 • platný protokol o technickej kontrole vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako 15 dní,
 • platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako 15 dní; predkladá sa len v prípade vozidiel kategórie M, N a T.

Osvedčenie o evidencii možno vydať iba vozidlu, ktorému bolo udelené typové schválenie ES, typové schválenie alebo iné schválenie na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike a malo vydané technické osvedčenie vozidla.

Vzor žiadosti o vydanie osvedčenia o evidencii časť II.

Poznámka:
 • ak jednotlivé vozidlo nebolo vybavené miestom na umiestnenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom s požadovaným osvetlením, prevádzkovateľ vozidla je povinný splniť ustanovené technické požiadavky na umiestnenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom a technické požiadavky na osvetlenie miesta zadnej tabuľky s evidenčným číslom, a to ešte pred vydaním rozhodnutia o vydaní osvedčenia o evidencii jednotlivému vozidlu.
 • pracovné stroje samohybné (Ps), snežné skútre (Ls), pásové traktory nebudú podliehať pravidelným technickým kontrolám. Budú podrobené iba jednorázovej technickej kontrole zvláštnej.

Dôvody, pre ktoré je chystaná nasledovná úprava povinného zaevidovania vozidiel:
 • vozidlá budú rýchlo a hneď identifikovateľné,
 • zamedzí sa krádežiam týchto vozidiel, pretože budú povinne podliehať prihláseniu do evidencie vozidiel a bude medzi týmito vozidlami evidencia,
 • vozidlá prihlásené do evidencie vozidiel vybavené evidenčným číslom môžu jazdiť do cudziny, tým že majú vydaný harmonizovaný registračný doklad podľa smernice 1999/37/ES (osvedčenie o evidencii), ktoré je v medzinárodnej premávke plne akceptované,
 • pracovné stroje samohybné vybavené tabuľkou so zvláštnym evidenčným číslom pre prevádzkovateľov vozidiel prinesie výhodu v tom, že po všetkých cestách II. triedy a po cestách I. triedy (okrem pondelka až piatka od 7.00 do 9.00 hod. a v piatok a v nedeľu od 16.00 do 20.00 hod.) nebudú potrebovať výnimky na prejazd podľa nového zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • v rámci voľného pohybu tovaru v Európskej únii vozidlá s harmonizovaným registračným dokladom podľa smernice 1999/37/ES môžu byť bez akýchkoľvek problémov preregistrované do ostatných členských štátov.


Copyright © 2018 STK Nová Dubnica, ul. Slobody 627 (Veľký Kolačín) l Tel.: 042 / 444 01 37 l E-mail: stk@stknovadubnica.sk