Hľadaj
 

Upozornenia pre zákazníkov

Výrobné číslo karosérie musí byť čitateľné, inak je auto nespôsobilé.

Informácie pre zákazníkov

042/444 0137
0911 208 228
stk@stknovadubnica.sk

Pracovná doba

Pondelok: 7.00 - 15.00
Utorok: 7.00 - 15.00
Streda: 7.00 - 16.30
Štvrtok: 7.00 - 15.00
Piatok: 7.00 - 15.00
Reflexné značenie príp. vozidiel

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2009 Z. z. zavádza povinné odrazové označenie na zvýšenie viditeľnosti a rozoznateľnosti podľa predpisu EHK č. 104. Ide o vyznačenie bočných a zadných obrysov vozidiel pásmi z reflexného materiálu (biele, žlté, červené). Povinnosť sa týka nákladných automobilov (kategória N nad 7,5 t) a prípojných vozidiel (kategórie O3 a O4), ktoré sú prihlásené do evidencie v Slovenskej republike

Odkedy musia byť vozidlá vybavené značením?

od 10.10.2009 Vozidlá, ktoré boli prvýkrát prihlásené do evidencie vozidiel od 10.10.2009
od 1.7.2010 Vozidlá, ktoré boli prvýkrát prihlásené do evidencie vozidiel od 1.1.2005 do 9.10.2009
od 1.1.2011 Vozidlá, ktoré boli prvýkrát prihlásené do evidencie vozidiel od 1.1.2000 do 31.12.2004
 
Od 1.1.2011 sa bude povinnosť označenia odrazovým označením týkať aj do premávky uvádzaných vozidiel, ktoré sú vybavené zvláštnymi výstražnými svietidlami vyžarujúcimi modrú farbu svetla (okrem svietidiel upevnených na karosériu pomocou magnetu alebo vákuovej prísavky).

Odrazové označenie na zvýšenie viditeľnosti a rozoznateľnosti
je jedným z kontrolných úkonov pri technickej kontrole vozidla. Pokiaľ vozidlo takýmto označením v cestnej premávke nebude vybavené bude hodnotené ako nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách. Dopravcom odporúčame nenechávať si túto povinnosť označiť vozidlá reflexnými pásmi na poslednú chvíľu.

Bočné a zadné úplné odrazové označenie na návese.
Bočné úplné označenie môže byť použité namiesto predpísaného čiastočného označenia. Zadné úplné označenie zodpovedá predpísanej forme označenia.


Bočné a zadné čiastočné odrazové označenie na návese.
Bočné čiastočné označenie zodpovedá predpísanej forme označenia. Zadné čiastočné označenie možno použiť iba vtedy, ak dodržanie predpísanej formy označenia nie je možné.


Bočné a zadné líniové odrazové označenie na návese. Líniové označenie možno použiť iba vtedy, ak dodržanie predpísanej formy označenia nie je možné.


Na ťahači odrazové označenie nie je povinné, použitie líniového je len odporúčané.

Montáž a umiestnenie reflexného značenia
na zvýšenie viditeľnosti a rozoznateľnosti musia byť vykonané podľa bodov 6.21 predpisu EHK č. 48 minimálne série zmien 03, pričom na boku možno použiť biele alebo žlté odrazové označenie a vzadu červené alebo žlté odrazové označenie.
 
Výnimky z povinnosti vybavenia reflexným značením:
  • vozidlá so šírkou nepresahujúcou 2100 mm,
  • vozidlá s dĺžkou nepresahujúcou 6000 mm,
  • podvozky s kabínou, nedokončené vozidlá a ťahače návesov.
Reflexné vyznačenie obrysov je zakázané pre osobné automobily (kategória M1) a prípojné vozidlá do 750 kg najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti (kategória O1).

Príklady označenia iných vyhotovení vozidiel a ich možné výnimky resp. použitie čiastočného označenia (napr. cisterny, valníky a pod.) nájdete v uvedenom dokumente.

Reflexné označenie v kombinácii so zadnými označovacími tabuľkami pre dlhé a ťažké vozidlá (podľa predpisu EHK č. 70)Legislatíva:

Copyright © 2018 STK Nová Dubnica, ul. Slobody 627 (Veľký Kolačín) l Tel.: 042 / 444 01 37 l E-mail: stk@stknovadubnica.sk