Hľadaj
 

Upozornenia pre zákazníkov

Výrobné číslo karosérie musí byť čitateľné, inak je auto nespôsobilé.

Informácie pre zákazníkov

042/444 0137
0911 208 228
stk@stknovadubnica.sk

Pracovná doba

Pondelok: 7.00 - 15.00
Utorok: 7.00 - 15.00
Streda: 7.00 - 16.30
Štvrtok: 7.00 - 15.00
Piatok: 7.00 - 15.00
Prehľad platných predpisov

 1. Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov vrátane jeho novelizácií uvedených nižšie:
 • Zákon č. 109/2005 Z. z.
 • Zákon č. 310/2005 Z. z.
 • Zákon č. 548/2007 Z. z.
 • Zákon č. 284/2008 Z. z.
 • Zákon č. 435/2008 Z. z.
 • Zákon č. 8/2009 Z. z.
 • Zákon č. 307/2009 Z. z.
 • Zákon č. 136/2010 Z. z. 
 • Zákon č. 144/2010 Z. z. 
 • Zákon č. 519/2011 Z. z.
 • Zákon č. 73/2012 Z. z.
 • Zákon č. 356/2012 Z. z.
 • Zákon č. 345/2012 Z. z.
 • Zákon č. 180/2013 Z. z.
 • Zákon č. 388/2013 Z. z.
 • Rekodifikované znenie zákona č. 725/2004 Z.z. účinné od 1.1.12014
 • Zákon č. 387/2015 Z. z.
 • Zákon č. 412/2015 Z. z. 1. Vyhláška MDPT SR č. 29/2006 Z. z.  o vzore a náležitostiach tlačív, kontrolných nálepiek, pečiatok a o vzore označenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality a pracoviska montáže plynových zariadení a o vzore a náležitostiach preukazu kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor vrátane jej novelizácií uvedených nižšie:
 • Vyhláška MDPT SR č. 353/2009 Z. z.
 • Vyhláška MDVRR SR č. 3/2012 Z. z.
 • Vyhláška MDVRR SR č. 10/2015 Z.z.
 • Rekodifikované znenie vyhlášky č. 29/2006 Z.z. účinné od 1.2.2015 1. Vyhláška MDPT SR č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov vrátane jej novelizácií uvedených nižšie:
 • Vyhláška MDPT SR č. 482/2007 Z. z.
 • Vyhláška MDPT SR č. 48/2008 Z. z.
 • Vyhláška MDPT SR č. 144/2009 Z. z. 
 • Vyhláška MDPT SR č. 457/2009 Z. z. 
 • Vyhláška MDPT SR č. 229/2010 Z. z.
 • Vyhláška MDVRR SR č. 355/2011 Z. z.
 • Vyhláška MDVRR SR č. 2/2012 Z. z.
 • Vyhláška MDVRR SR č. 90/2013 Z. z. 
 • Vyhláška MDVRR SR č. 57/2015 Z. z.
 • Vyhláška MDVRR SR č. 191/2015 Z. z.
 • Rekodifikované znenie vyhlášky č. 578/2006 Z.z. účinné od 1.5.2013 1. Vyhláška MDPT SR č. 169/2010 Z. z. o osvedčení o evidencii časť I, osvedčení o evidencii časť II a technickom osvedčení vozidla.
 • Vyhláška MDVRR SR č. 314/2013 Z. z. 1. Vyhláška MDPT SR č. 464/2009 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách 
 • Vyhláška MDPT SR č. 589/2009 Z. z.
 • Vyhláška MDPT SR č. 71/2010 Z. z.
 • Vyhláška MDPT SR č. 228/2010 Z. z.
 • Vyhláška MDVRR SR č. 9/2015 Z. z.
 • Rekodifikované znenie vyhlášky č. 464/2009 Z.z. účinné od 1.2.2015 1. Aktuálne znenia metodických pokynov pre oblasť STK a technických kontrol nájdete tu.
 1. Aktuálne znenia metodických pokynov pre oblasť PEK a emisných kontrol nájdete tu.

Konkrétne znenia platnej legislatívy nájdete vo verejne prístupnej zbierke zákonov napr. www.zbierka.sk (externý odkaz). V sekcii "Vyhľadávanie" po zadaní konkrétneho čísla zákona, resp. vyhlášky získate podrobný text predpisu.

Copyright © 2018 STK Nová Dubnica, ul. Slobody 627 (Veľký Kolačín) l Tel.: 042 / 444 01 37 l E-mail: stk@stknovadubnica.sk