Hľadaj
 

Upozornenia pre zákazníkov

Výrobné číslo karosérie musí byť čitateľné, inak je auto nespôsobilé.

Informácie pre zákazníkov

042/444 0137
0911 208 228
stk@stknovadubnica.sk

Pracovná doba

Pondelok: 7.00 - 15.00
Utorok: 7.00 - 15.00
Streda: 7.00 - 16.30
Štvrtok: 7.00 - 15.00
Piatok: 7.00 - 15.00
Emisná kontrola

STK Nová Dubnica vykonáva emisné kontroly pre nasledovné druhy a kategórie cestných vozidiel: 
 • vozidlá na prepravu osôb (kategória M1, M2, M3)
 • vozidlá na prepravu tovaru (kategória N1, N2, N3)
 • traktory (kategória T1 až T5)
 •  
 s nasledovnými druhmi pohonov a emisných systémov:
 • s benzínovým motorom bez katalyzátora (BEZKAT, NKAT)
 • s benzínovým motorom s riadeným katalyzátorom (RKAT)
 • s riadeným katalyzátorom RKAT vybavené palubným diagnostickým systémom OBD
 • s naftovým motorom

Emisná kontrola motorového vozidla je
kontrola stavu motora vozidla a jeho systémov ovplyvňujúcich tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch. Meraním sa zisťuje dodržanie výrobcom určených parametrov (napr. otáčky motora apod.) a emisných limitov motora.  Ak výrobca neurčil emisné limity motora, musí motor plniť emisné limity ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom. Podrobnosti o emisných limitoch nájdete tu.
 
Emisné kontroly sa vykonávajú v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených zákonom č. 725/2004 Z. z. a všeobecne záväzných právnych predpisov a metodík vydaných MDPT SR. Metodiku výkonu emisných kontrol nájdete tu.
 
Povinnosti absolvovať emisnú kontrolu nepodliehajú vozidlá kategórie M1 mazané zmesou paliva a mazacieho oleja (dvojtakty) a vozidlá kategórie L (motocykle a od nich odvodené vozidlá).

Emisnej kontrole nepodliehajú ani motorové vozidlá Ministerstva obrany Slovenskej republiky a rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v jeho pôsobnosti, vozidlá ozbrojených síl Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vrátane ním určených rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií, Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, Slovenskej informačnej služby, Hasičského a záchranného zboru a vozidlá tvoriace mobilizačné rezervy, ktoré nie sú prihlásené do evidencie vozidiel.Druhy emisných kontrol
Základným druhom emisnej kontroly je emisná kontrola pravidelná. Na základe udeleného oprávnenia na vykonávanie emisných kontrol pravidelných možno vykonávať aj emisné kontroly zvláštne a administratívne.

Emisné kontroly motorových vozidiel sa členia na:
 • emisnú kontrolu pravidelnú
 • emisnú kontrolu zvláštnu
 • emisnú kontrolu administratívnu
Emisná kontrola pravidelná - emisná kontrola vykonávaná  v úplnom rozsahu a v predpísaných lehotách. Lehoty emisných kontrol pre jednotlivé kategórie vozidiel a emsiné systémy nájdete tu.

Emisná kontrola zvláštna - emisná kontrola vykonaná na žiadost orgánov štátnej správy (napr. pri individuálnom dovoze vozidla zo zahraničia, opätovnom schvaľovaní vozidla, pri prihlasovaní vozidla, dočasne odhláseného z osobitnej evidencie, do evidencie vozidiel).

Emisná kontrola administratívna počas lehoty  - emisná kontrola vykonávaná počas platnosti EK pravidelnej z dôvodu:
 • straty, poškodenia, alebo odcudzenia osvedčenia o EK,
 • poškodenia alebo znehodnotenia kontrolnej nálepky,
 • výmeny čelného skla,
 • výmeny evidenčného čísla vozidla alebo pocas platnosti,
 • emisnej kontroly pred prihlásením vozidla do evidencie v SR alebo pri schvaľovaní prestavby vozidla.
Emisná kontrola administratívna mimo lehoty - emisná kontrola vykonávaná:
 • na žiadosť prevádzkovateľa vozidla, pre vozidlo, ktoré ešte nepodlieha EK pravidelnej (neuplynula mu prvá lehota),
 • na jednotlivo dovezené motorové vozidlá, ak obvodný úrad dopravy uzná doklad o vykonaní emisnej kontroly vydaný v členskom štáte alebo inom zmluvnom štáte.
 


Vyhodnotenie emisnej kontroly
Na základe výsledku emisnej kontroly sa vozidlo hodnotí dvojstupňovou klasifikáciou.
 • spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách alebo
 • nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

 Ak je vozidlo pri emisnej kontrole vyhodnotené ako:

 • spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, pracovisko emisnej kontroly vystaví:
  • protokol s termínom platnosti emisnej kontroly,
  • osvedčenie o emisnej kontrole,
  • kontrolnú nálepku s vyznačeným termínom platnosti emisnej kontroly,
 • nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, pracovisko emisnej kontroly vystaví:
  • protokolu o emisnej kontrole motorového vozidla 
  • osvedčenie o emisnej kontrole a kontrolná nálepka sa nevydávajú. Preukázanie platnosti emisnej kontroly kontrolným orgánom
Vodič vozidla preukazuje platnosť emisnej kontroly v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike  vyznačeným Osvedčením o emisnej kontrole a vyznačenou kontrolnou nálepkou nalepenou na čelnom skle vozidla.

Copyright © 2018 STK Nová Dubnica, ul. Slobody 627 (Veľký Kolačín) l Tel.: 042 / 444 01 37 l E-mail: stk@stknovadubnica.sk