Hľadaj
 

Upozornenia pre zákazníkov

Výrobné číslo karosérie musí byť čitateľné, inak je auto nespôsobilé.

Informácie pre zákazníkov

042/444 0137
0911 208 228
stk@stknovadubnica.sk

Pracovná doba

Pondelok: 7.00 - 15.00
Utorok: 7.00 - 15.00
Streda: 7.00 - 16.30
Štvrtok: 7.00 - 15.00
Piatok: 7.00 - 15.00
Príprava na emisnú kontrolu

Povinnosť prevádzkovateľa vodiča
Prevádzkovateľ vozidla je povinný pristaviť na emisnú kontrolu vozidlo čisté a nezaťažené.

Požiadavky na motorové vozidlo podliehajúce emisnej kontrole
Prevádzkovateľ vozidla je povinný prevádzkovať a udržiavať vozidlo v riadnom technickom stave v súlade s podmienkami určenými jeho výrobcom. Mechanický stav motora vozidla pristavenom k emisnej kontrole musí bez jeho poškodenia umožnovať vykonanie emisnej kontroly. Motor nesmie vydávať neštandardné (zvláštne) zvuky a nesmie mať nepravidelný chod.
 
Pred začatím emisnej kontroly musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť stanovené doklady.Doklady potrebné k emisnej kontrole vozidla
 
a) Emisná kontrola pravidelná, emisná kontrola zvláštna a emisná kontrola administratívna
 • osvedčenie o evidencii časť II. alebo osvedčenie o evidencii – formát dokladu list A4 (po starom tzv. veľký technický preukaz), alebo potvrdenie o zadržaní, ak ide o vozidlo, ktorému je doklad vozidla zadržaný alebo výpis z karty vozidla vydaný orgánom Policajného zboru, ak je doklad vozidla stratený,
 • protokol o montáži plynového zariadenia (vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené plynovým zariadením od výrobcu),
 • kópiu platného dokladu o vykonaní emisnej kontroly v členskom štáte alebo zmluvnom štáte, ak ide o emisnú kontrolu administratívnu pre jednotlivo dovezené vozidlo.
Pozn.: Pri emisnej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem vyššie uvedených dokladov aj potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla.

 

 
b)   Emisná kontrola opakovaná
 • doklady podľa odseku a)
   


Všeobecné podmienky výkonu emisnej kontroly
 • pri emisnej kontrole musí byt prítomný prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla,
 • počas emisnej kontrole sa nesmie opravovať ani nastavovať motor kontrolovaného vozidla.
 
Emisnú kontrolu nie je možné vykonať:

 • ak nepredložíte ustanovené doklady,
 • ak nemožno naštartovať motor vozidla,
 • ak má vozidlo zjavne neúplné výfukové potrubie,
 • ak je zistený zjavný únik prevádzkových médií alebo,
 • ak vozidlo má poruchu na schválenom plynovom zariadení.
 
hore

Copyright © 2018 STK Nová Dubnica, ul. Slobody 627 (Veľký Kolačín) l Tel.: 042 / 444 01 37 l E-mail: stk@stknovadubnica.sk