Hľadaj
 

Upozornenia pre zákazníkov

Výrobné číslo karosérie musí byť čitateľné, inak je auto nespôsobilé.

Informácie pre zákazníkov

042/444 0137
0911 208 228
stk@stknovadubnica.sk

Pracovná doba

Pondelok: 7.00 - 15.00
Utorok: 7.00 - 15.00
Streda: 7.00 - 16.30
Štvrtok: 7.00 - 15.00
Piatok: 7.00 - 15.00
Pred návštevou STK

Pristavenie vozidla na STK
Prevádzkovateľ (vodič) vozidla je povinný pristaviť na technickú kontrolu vozidlo čisté s povinnou výbavou. Povinná výbava sa líši a je závislá od kategórie vozidla a spôsobu jeho užívania. Podrobnosti k povinnej výbave môže nájsť tu.

Čo si môžete skontrolovať na vozidle sami?
Kontrolný zoznam, ktorý sme pre Vás pripravili, Vám pomôže už pred návštevou STK zistiť a odstrániť niektoré nedostatky na Vašom vozidle. Tu sa totiž nami zistené chyby prejavujú najčastejšie. Kontrolný zoznam nájdete tu.

Doklady potrebné k technickej kontrole


a)  Technická kontrola pravidelná, technická kontrola zvláštna a technická kontrola administratívna
  • doklad vozidla (osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo technické osvedčenie vozidla pri vozidle, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel) alebo potvrdenie o zadržaní, ak ide o vozidlo, ktorému je doklad vozidla zadržaný, alebo výpis z karty vozidla vydaný orgánom Policajného zboru, ak je doklad vozidla stratený,
  • protokol o montáži plynového zariadenia (vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu),
  • certifikát o vykonaní opravy vozidla vydaný certifikovaným miestom opravy, ak ide o vozidlo po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti, ktorá mala vplyv na hlavné bezpečnostné prvky vozidla, ktorými sú zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy.
Pozn.: Pri technickej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem vyššie uvedených dokladov aj potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla.
b)   Technická kontrola opakovaná
  • doklady pre príslušný druh technickej kontroly (už spomenuté v odseku a)).
Opakovaná technická kontrola sa vykonáva v čiastočnom rozsahu so zameraním na kontrolu odstránenia chýb zistených pri technických kontrolách, a to do 60 dní odo dňa vykonania pôvodnej technickej kontroly. Po tomto termíne sa musí vykonať nová technická kontrola v plnom rozsahu.

    


Technickú kontrolu nie je možné vykonať:
  • Ak nepredložíte ustanovené doklady.
  • Ak nemožno naštartovať motor.
  • Ak vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie.
  • Ak je zistený zjavný únik prevádzkových médií.
  • Ak má vozidlo poruchu na plynovom zariadení.

Prípravu na emisnú kontrolu môžete
nájsť tu.

Copyright © 2018 STK Nová Dubnica, ul. Slobody 627 (Veľký Kolačín) l Tel.: 042 / 444 01 37 l E-mail: stk@stknovadubnica.sk